El registre de les teves respostes no contindrà cap dada que t’identifiqui, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament. Si has fet servir una clau per accedir a l'enquesta, assegura't que aquesta clau no formi part de cap de les teves respostes. La clau es gestiona en una base de dades separada de l'enquesta i només s’utilitza per indicar si l’has completat o no. No hi ha cap manera d'identificar les teves respostes a partir d'aquesta clau.